Newsสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มทร.พระนคร ปันความรู้-ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยียกระดับรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อวิถีชุมชน  ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ทั้งนี้มีอาจารย์ผู้เชียวชาญของมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มชุมชน และการประยุกต์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรพื้นบ้านสร้างอาชีพตามบริบทของชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ณ ต.หนองขาว จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter