News

การประชุมคณะกรรมการการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 หรือ EECON44 เป็นครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการสภาวิชาการ สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ EEAAT และผู้แทนสถาบัน ที่เป็นสมาชิก EECON จำนวน 36 สถาบัน ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

ในปี พ.ศ.2564 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน ณ โรงแรม ดิเอมเพรสน่าน อ.เมือง จ.น่าน โดยการจัดงานครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานจัดงาน และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเลขานุการ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงาน เกณฑ์การพิจารณา และตรวจสอบผลงานทางวิชาการ รวมทั้งรายนามผู้บรรยายหลักของการประชุมครั้งนี้จำนวน 3 ท่านคือ ศ.ดร.วรพงษ์ ตั้งศรีรัตน์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศ.ดรนพพร ลีปรีชานนท์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายวิลาส เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter