คหกรรมฯคว้า 10 รางวัล การแข่งขันทำอาหารและแกะสลัก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้า 10 รางวัล การแข่งขันทำอาหารและแกะสลัก ในงาน THAIFEX-world of Food Asia 2018 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ เมสเซ่ เมื่อ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผลรางวัลทั้งหมด ดังนี้

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คว้า 3 รางวัล ดังนี้

1.นายสิวานันท์ ศรีทัน คว้าเหรียญทองอันดับที่ 2 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้

2.นางสาวปัทมปาณี สีสุราช คว้าเหรียญเงิน การแข่งขันแกะสลักประเภทเดี่ยว

3.นางสาวจิดาภา สุภามาลา คว้าเหรียญเงิน การแข่งขันแกะสลักประเภทเดี่ยว

โดยมี อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ (ผู้ควบคุม)

นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คว้า 4 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลเหรียญเงิน รายการ Different Individually Classic

2.นายอริส พยายาม คว้าเหรียญทองแดง รายการ Classic Thai Cuisine – Junior Chef

3.เหรียญทองแดง รายการ 6 Different Individually Classic

4.นางสาวนาถนภา ประกิระสา คว้ารางวัลชมเชย รายการ Classic Thai Cuisine – Junior Chef

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ฝึกซ้อม)

นักศึกษาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คว้า 3 รางวัล การแข่งขันการทำอาหารประเภท Thai Cuisine – Junior Chef

1.นางสาวรุ่งเรือง สังฤทธิ์ คว้าเหรียญเงิน

2.นางสาวอัญชลี เสมสายัณห์ คว้าเหรียญทองแดง

3.นางสาวสินีนาถ มูลสาร คว้าเหรียญชมเชย

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *