อาจารย์-นักวิจัยเศรษฐศาสตร์พลังงาน มทร.พระนคร ร่วมเสวนาเวที กฟผ.

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยชมรมวิศวกร กฟผ. ได้จัดการเสวนาในหัวขัอ “ESI TRANSFORMATION” พัฒนาการอุตสาหกรรมไฟฟ้า 4 ทวีป ทั้งนี้ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา (อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธรุกิจ มทร.พระนคร) ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา กับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ (ช.อพฝ-ป.) และคุณกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน (ที่ปรึกษางานวางแ ผนและพัฒนาบริหารธุรกิจ) การเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุสงค์เพื่อให้พนักงาน กฟผ. ได้รับความรู้ความเข้าใจ ตื่นตัว และคุ้นเคยในบริบทของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *