ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังตั้งศูนย์สอบสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี

วันนี้ (12 มิถุนายน 2561) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี”กับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องธรรมนูญสุวิทย์ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีภาษีภากรเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นการวัดสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี พร้อมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนผลิตบุคลากรด้านบัญชีที่มีความรู้ความสามารถก้าวนำความเปลี่ยนแปลงของยุค และเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *