รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่  7-9 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 ศูนย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *