งานสัมมนาเรื่อง “Thailand Investment Opportunity : Session 2”

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับโครงการ Executive MBA Program, University of Paris จัดงานสัมมนาเรื่อง “Thailand Investment Opportunity : Session 2” (บรรยายภาคภาษาอังกฤษ) โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทยภายใต้โครงการ “GRAND UNITY” และบริษัทในเครืออื่นๆ ในการนี้วิทยากรได้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย” ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมสัญจร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *