19 พฤษภาคม วันอาภากร


เมื่อวันที่ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับในปีนี้พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีอายุครบรอบ 42 ปี นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อปี 2519 นอกจากนี้ภายในงานจัดพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวง นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมเปิดให้ชมเรือนหมอพร และสาธิตการทำพิมเสนน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *