เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และนายวิศิษฎ์ ไหมเพ็ชร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Tech Startup) และแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสำหรับเกษตรดิจิทัลยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท เอสวายจี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *