อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร โดยใช้โปรแกรม SAP

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร โดยใช้โปรแกรม SAP โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุภาพร แช่มช้อย เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 16–19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียน 7504 ชั้น 5 อาคาร 90 ปี ศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *