ราชมงคลพระนครให้การต้อนรับผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology ประเทศจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Ms.Lui Jihong และ Ms.Luo Lijuan ผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology ประเทศจีน เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการโดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 5 ทุน ซึ่งในอนาคตจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *