พิธีปิดโครงการ RMUTP English Camp 2018

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร RMUTP English Camp 2018 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศภูฏาน และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *