กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้นำนักศึกษา”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้นำนักศึกษา” ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา และได้รับเกียรติจากผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะประสบการณ์การใช้สื่อต่างๆ อย่างเท่าทันและถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *