การอบรม “อาหารไทยดั้งเดิม” สูตรต้นตำรับโชติเวช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมทักษะเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” ผัดไทย & ม้าฮ่อ สูตรต้นตำรับโชติเวช เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้การทำอาหารไทย แก่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป สามารถนำไปสร้างรายได้เสริม พร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการอาหารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *