กองบริหารงานบุคคล ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง จำนวน 1 อัตรา และงานพัฒนาบุคคล จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านบริหารรัฐกิจ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัครตั้งแต่ 23 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *