เจรจาหารือหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพร่วมกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.Andris Stelbovics, Pro-Vice Chancellor และ Prof. Kevin Fynn, Head of School of Electrical Engineering and Computing, Faculty of Science and Engineering จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมอาคารเอนกประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *