อบรมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้ (24 เมษายน 2561) สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการพัฒนาสู่องค์กรที่มีคุณภาพและความโปร่งใส รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และภายในงานจัดบรรยายเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งอาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะผู้ประเมิน ITA โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *