ราชมงคลพระนคร จับมือ 37 ร้านค้า เลิกการใช้ภาชนะพลาสติก-โฟม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 9 คณะ ลงนามความร่วมมือ กับสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 37 ร้านค้า ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้า ลดละเลิกการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุน ให้บุคลากรและนักศึกษานำภาชนะมาบรรจุอาหารและน้ำดื่ม โดยร้านค้าลดราคาอาหารคาวหวาน 10 % และเครื่องดื่ม 20 % จากราคาปกติ และให้ผู้ประกอบการร้านค้า ตระหนักถึงโทษของการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *