ราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยรณรงค์ให้ผู้บริหาร บุคลากร แต่งกายชุดไทยเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญู ความรัก ความสามัคคี นอกจากนี้ยังจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมมทร.พระนครอาวุโส ณ ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *