กิจกรรมจิตอาสา สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ได้เยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสา บริการวิชาการแก่สังคม ฝึกอาชีพการทำเบเกอรี่ (คุกกี้ช๊อกโกแลตชิพ) สูตรโชติเวช สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ร้านปัญญาคาเฟ่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *