การอบรมหลักสูตรออกแบบตกแต่งอาหาร (Culinary Dosing)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรออกแบบตกแต่งอาหาร (Culinary Dosing) โดยมี Mr. Andrian Woodhouse จาก Otago Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด์เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สูตรอาหารที่แปลกใหม่ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค การสร้างนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ด้านการทำอาหาร ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมกว่า 20 คน ณ ห้องราชาวดี อาคารเอนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *