การประชุมหารือกำหนดแนวทางและเตรียมข้อมูลการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมทร.

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ในการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและเตรียมข้อมูลการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมทร.เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2562 – 2566) : ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริหาร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานประชุมครั้งนี้เพื่อประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และพัฒนาบัณฑิตตอบโจทย์สถานประกอบการ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *