สิทธิประกันภัยอุบัติเหตุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ดำเนินการด้านการประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และขอแจ้งสิทธิผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ระยะเวลาในการคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ เริ่มต้นคุ้มครอง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นับถึงเวลา 00.01 น.

2.โรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับการรักษาได้ โดยไม่ต้องสำรองการจ่ายเงินล่วงหน้า เพียงนักศึกษายื่นบัตรผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เท่านั้น ได้แก่ รพ.มิชชั่น, รพ.บางโพ, รพ.พญาไท 2 และ รพ.เกษมราษฎร์ (ประชาชื่น)

ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน! หากนักศึกษา จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่นๆ ก็สามารถทำได้ โดยนักศึกษาจะต้องสำรองจ่ายเงินด้วยตนเองไปก่อน จากนั้น ให้นำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ มาเบิกค่าสินไหมคืน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะที่ตนเองสังกัด ด้วยการยื่นเอกสารที่อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านประกันภัยอุบัติเหตุของคณะ

3.ค่ารักษาพยาบาล สามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 20,000 บาท ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง

4.กรณีเสียชีวิต
-ด้วยอุบัติเหตุ หรือกลายเป็นผู้ทุพพลภาพถาวร (แจ้งผู้ปกครองให้ทราบ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่คณะ) โดยรับค่าสินไหม รายละ 200,000 บาท
-กรณีเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ ผู้ปกครองสามารถรับสิทธิ์ค่าปลงศพได้รายละ 30,000 บาท

หมายเหตุ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ของกองพัฒนานักศึกษา  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประกันภัยอุบัติเหตุของคณะที่นักศึกษาสังกัด

ที่มา : งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *