ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สปน. ให้การต้อนรับเยาวชนอาเซียนรุ่นที่ 2 เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 2 (พ.ศ.2560) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรับรู้และเผยแพร่ พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์สู่นานาประเทศ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะตัวแทนเยาวชนอาเซียนฯ เมื่อเร็วๆนี้
ทั้งนี้เยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมา สิงคโปร์ ไทย รวมทั้งราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา รวม 12 ประเทศ 70 คน เดินทางมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดปทุมธานี อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคม 2561 เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของการพัฒนาระดับนานาชาติ ซึ่งจะนำไปพัฒนามุ่งสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาประเทศต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *