โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย และการมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการสำนึกในความเป็นไทย อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ มีความรักใคร่กลมเกลียว สร้างความสามัคคี ความผูกพันซึ่งกันและกัน ไปจนถึงการนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ระหว่างวันที่ 1–3 มีนาคม 2561 ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *