เจรจาความร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมการขอสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมหารือกับ คุณกุลธิดา เชื้อเทศและคณะผู้แทนของบริษัท ไทยเบฟฯ โดยเบื้องต้นได้เจรจาความร่วมมือกันสนับสนุน พัฒนาเยาวชนด้านการออกแบบแฟชั่น การออกแบบสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์ การทำธุรกิจจำลอง การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการสหกิจศึกษา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *