สัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ แก่บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจด้านการให้คำปรึกษา เทคนิควิธี และมีเจตคติพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในปีการศึกษาหน้า มหาวิทยาลัยจะมีการมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทุกคนอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *