สถาปัตยฯ ราชมงคลพระนคร “สานต่องานที่พ่อทำ โครงการพระราชดำริไร้พรมแดน” ณ สปป.ลาว


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทักษะและเสริมสร้างวิชาชีพ เพื่อร่วมสานต่องานที่พ่อทำ โครงการพระราชดำริไร้พรมแดน ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ รศ.ดาสัก อุเทนทะปัญญา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นำทีมคณาจารย์ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสกรีน และการออกแบบของที่ระลึกต่างๆ อาทิ กระเป๋าผ้า เสื้อยืด รวมถึงกลุ่มเกษตรชุมชน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรและหัตกรรม อาทิ การเพาะเห็ด การปลูกมะนาว และการจักสาน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนวัฒนธรรมฯ หลัก 67 อีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจันดา แก้วภักดี ผู้อำนวนการโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า หลัก 67 และท่านคำอ้วน คำภูแก้ว รองอธิบดีกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ในโอกาสนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ ราชมงคลพระนคร ได้มอบเงินให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *