ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ กับจังหวัดราชบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ กับ จังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะทำให้เห็นภาพการบูรณาการระหว่างคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนมากขึ้น ภายใต้การทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยตั้งใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดราชบุรี

ขอขอบพระคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ดร.สุทธิรัตน์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ท่านผู้ตรวจไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการเขต 4 กรมการพัฒนาชุมชน คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้นำจาก 50 ชุมชนที่เข้าร่วมงานค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *