ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ปวช.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองในทุกคณะหรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.02-665-3777 ต่อ 6409 หรือ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file61/Dip_admis61.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *