ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (3rd RMUTP Conference on Engineering and Technology) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น และภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0” โดยมี ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความตามต่างๆ อีกมากมายในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริเวณชั้น 5-6 อาคารกิจการนักศึกษา ซึ่งมี ผศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *