มอบเงินจากกองทุนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินจากกองทุนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายวรันชิต แจ้งจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นายธนกฤต ก้องกฤษณะกุล นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาการตลาดและ นายสรเทพ อินทสร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รายละ 10,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *