ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (2560 – 2564) ครั้งที่3 เพื่อให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคล้องตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีและผู้อำนวยการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *