อบรม“แผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social Media สำหรับผู้ประกอบการใหม่”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม“แผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social Media สำหรับผู้ประกอบการใหม่” เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและ เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจทาง Social Media ซึ่งมีการบรรยายหัวข้อ “วิธีการจัดทำแผนธุรกิจ” โดยดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนครและคุณคำรณ สุธีระวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social Media โดยทีมวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชมงคลพระนคร ณ ห้อง Learning Space อาคารเอนกประสงค์ ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *