อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561” โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติการดับเพลิง และการฝึกอพยพหนีไฟ จากทีมวิทยากรของสถานีดับเพลิงสามเสน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ตลอดจนเพื่อเกิดความคุ้นเคย และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ณ ห้องประชุม D-Hall ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *