“วิชาการดี…พี่สอนน้อง” โครงการถ่ายทอดความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการชมรมวิชาการ RMUTP “วิชาการดี…พี่สอนน้อง” โดยได้รับเกียรติจาก อ.กวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์ ผู้จัดการแผนกออกแบบ บริษัท แอ๊ดดา ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย และนางสาวภาวนา ทิมผ่องใส ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง วัสดุศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ และความเข้าใจในบทเรียนอย่างชัดเจน ก่อนเข้าสู่สนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ที่จะถึงในสัปดาห์ถัดไป ในการนี้ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด ได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ที่นักศึกษาทุกชั้นปี ดำเนินการเก็บชั่วโมงกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนโยบายของท่านอธิการบดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกประเภท ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น ทั้งยังสร้างความรักความผูกพัน ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กันระหว่างคณะอีกด้วย ..” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้าย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *