วันที่สองของการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าสู่วันที่สองของการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งรอบนี้เป็นการประเมินนักศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่จาก 9 สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการการคัดเลือก ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์เทเวศร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *