ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพดำเนินการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ โดยมีนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการจากสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ร่วมการคัดเลือกจำนวน 22 แห่ง ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *