ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษา มทร.ทั้ง 9 แห่ง โดยมีทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และประธานคณะกรรมการอธิการบดี 9 มทร. เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *