ราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก WINTEC ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนคณะต่างๆ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Waikato Institute of Technology (WINTEC) ประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย

1. Mr. Jason Matangi – International Director, WINTEC
2. Mr. Girish Nair – International Business Development Director, WINTEC
3. Ms. Jaruwan Pongjaruwat – Programme Manager – Thailand, New Zealand Embassy
4. Mr. Nuttapon Watanajarukij – Knowledge Plus

ซึ่งการเดินทางมาเข้าพบอธิการบดีและคณะผู้บริหารในครั้งนี้ เพื่อเจรจาพิจารณาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลังจากการร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการโดยทาง WINTEC ได้ส่งวิทยากรมาอบรมให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ Cyber Security and Cloud Computing Security เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560

ในการเจรจาหารือในวันนี้เน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกอบรมอาจารย์ของ มทร. พระนคร และการฝึกงานของนักศึกษาของ WINTEC ในการมาฝึกสอนด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TESOL) รวมถึงการหารือด้านการจัดหลักสูตรนานาชาติร่วมกัน เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *