ประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) สอบถามเพิ่มเติม 02-665-3777 ต่อ 6065 หรือดูรายละเอียดที่ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แบบข้อมูลประวัติ

เอกสารผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนา

ใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *