บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสถาบันการศึกษาอีก 5 แห่ง ทั้งนี้มี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือ ซึ่งการลงนามครั้งนี้เพื่อส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงงานวิจัยด้านเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *