งาน “วัฒนธรรมในงานมงคล”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงาน “วัฒนธรรมในงานมงคล” โดยจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติแก่ผู้ที่สนใจโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการอบรมเกี่ยวกับศิลปะการผูกผ้าในงานพิธี การทำขนมชุดทอง การทำของชำร่วยจากใจ การรำอวยพรในงานมงคล การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งการวางแผนทางการเงิน เป็นการจัดการอบรมแบบครบวงจร เหมาะแก่ผู้ที่กำลังจะจัดงานมงคล รวมทั้งบุคคลที่สนใจนำไปพัฒนาเป็นอาชีพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *