คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.mct.rmutp.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 665 3777 ต่อ 6803

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *