การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 โดยมีนักศึกษาจาก 9 มทร. เข้าร่วมการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อเรื่องศาสตร์พระราชา ทรงคุณค่าราชมงคล ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาแสดงศักยภาพเชิงวรรณศิลป์และวาทศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าและผศ.อํานาจ เอี่ยมสําอางค์ ประธานอนุกรรมการการประกวดสุนทรพจน์ 9 ราชมงคลเข้าร่วมรับฟังอีกด้วย ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *