ราชมงคลพระนคร เจ้าภาพคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพฯ ประจำปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียน กิจกรรม และมีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลพระราชทาน ทั้งนี้การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ ถือเป็นงานที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงยินดีพระราชทานรางวัลให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สมควรเป็นต้นแบบของเยาวชนของชาติต่อไป ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า การคัดเลือกนักศึกษา มี 2 ประเภท ได้แก่ นักศึกษาปกติ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง สถานศึกษาขนาดกลาง 8 แห่ง สถานศึกษาขนาดใหญ่ 9 แห่ง และนักศึกษาผู้พิการ 6 คน สำหรับขั้นตอนและกระบวนการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานของคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือก จะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะทุกๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้และสามารถ ด้านทักษะความเป็นนักคิด นักบริหารจัดการ ทักษะการเป็นผู้นำ รวมทั้งด้านบุคลิกอุปนิสัยเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนการมีจิตสำนึกในจริยธรรมสากล ซึ่งกระบวนการประเมินต้องมีหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีใจเป็นกลาง ควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินอย่างถูกต้อง และเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เพื่อให้ได้นักศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *