การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา รอบการประเมินนักศึกษาผู้พิการ

การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบการประเมินนักศึกษาผู้พิการ จาก 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน ในการมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการการคัดเลือก ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *