งานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร

ช่วงเช้าวันที่ 18 มกราคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีถวายสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพระเขตอุดมศักดิ์ และมอบรางวัลบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 10 รางวัลจำนวน 53 คน 

จากนั้นช่วงบ่าย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงาน“13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” พร้อมทั้งมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560 และเยี่ยมชมนิทรรศการหลักสูตรการเรียนการสอนของ 9 คณะ เช่น การรถจักรยานยนต์เปลวสีฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงและน้ำมัน การพิมพ์ลอกสีผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีครามจากธรรมชาติ ระบบแจ้งเตือนการหลับในขณะขับรถโดยใช้เทคโนโลยีติดตามดวงตา
ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การอบรมวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การแข่งขันทักษะการออกแบบเสื้อผ้าSmart RMUTP การแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเพื่อส่งเสริมในเชิงท่องเที่ยว การแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOCOB 2018 ครั้งที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ : การแกะสลัก การประกวดภาพยนตร์สั้น To be No.1 เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา การประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาระดับม.ปลายและอาชีวศึกษา 

#13thRMUTP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *