สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 18-20 มกราคม 2561

รางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปีที่ 2

 • รางวัลชนะเลิศ : นายณรงค์ชัย แสงอัคคี โรงเรียนระโนดวิทยา
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายเอกวิตย์  วาระโก โรงเรียนสตรีศึกษา
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายเสาวภาคย์  แก้วชาย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (วมว.ม.ทักษิณ)
 • รางวัลชมเชย 12 รางวัล : นายวรระชัย  ลี่แตง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  นายเฉลิมชัย  บุญฤทธิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)  นายปิติณัฐ  แสงทรัพย์  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม  นางสาวณัฐษาปาลิน  การะภักดี โรงเรียนวัชรวิทยา  นายเจษฎา เรือนนา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์  นายตะวัน ผิวทองงาม โรงเรียนทุ่งสง  นางสาวเกศราภรณ์  นีรนาทวรุตม์กุล  โรงเรียนราชินีบูรณะ  นายธันวา  คำประสิทธิ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  นางสาวกวิสรา  ซื่อตรง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  นายศศิศ  ทศนักข์ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2  นายโยธิน  บุญยงค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  นายนภัสกร  ปิงเมือง โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

การประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 8

 • รางวัลชนะเลิศ : ทีม YB STUDIO โรงเรียนโยธินบูรณะ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม หมูเก็บหน่วยความจำ โรงเรียยนเบญจมราชูทิศ
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม Alt+F4  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 • รางวัลยอดนิยม : ทีม JS SKY (เจเอส สกาย) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

การประกวดผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • ชนะเลิศ : ทีม I.C.T. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม KMT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2  : ทีม Get High มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การแข่งขันทักษะการออกแบบเสื้อผ้า หัวข้อ : Smart  RMUTP 

 • ชนะเลิศ : โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันนท์อุปถัมภ์)
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล : โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม และ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ “การแกะสลัก”

 • ชนะเลิศ : โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนนวมินทรานินูทิศ หอวังนนทบุรี

การแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

 • ชนะเลิศ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ทีม1
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ทีม 2
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล : โรงเรียนสตรีนนทบุรี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

การแข่งขัน การจัดรายการนำเที่ยว “สุดยอดมัคคุเทศก์ Creative Tourism”

 • ชนะเลิศ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : วิทยาลัยดุสิตธานี
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

การแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOCON 2018 ครั้งที่ 3

 • ชนะเลิศ : ทีม IGENIUS ROBOT 1  ศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ IGENIUS ROBOT
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม RBC MT 3  ศูนย์เรียนรู้วิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็ก
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 :  ทีม S.W. Robot โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล : ทีม RBC MT 2  ศูนย์เรียนรู้วิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็ก , ทีมเทพเกรียนโลกแตก  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม , ทีมลูกกรพิทักษ์  โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา และ ทีมสมหญิง  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

การแข่งขันการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet of Things : IoT 

 • ชนะเลิศ : ทีมระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชั่นสั่งงานด้วยเสียง  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Running Health  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 :  ทีม Fast force Boxing โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล : ทีม Smart order  โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี , ทีมเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย  โรงเรียนศึกษานารี , ทีมระบบควบคุมแจ้งเตือนภัยแบบดัดแปลงเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ ทีม Earthworm Smart Farm  โรงเรียนอุตรดิตถ์

การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Phra Nakhon Flair 

 • ชนะเลิศ : นายยุทธนา พ่วงพี  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายกันตภณ ประโยชน์  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 :  นายอภินันท์ สืบจันทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล : นายก่อเกื้อ ดีวัฒนานุกุล  ศึกษาพระนครศรีอยุธยา และ นายธนกร ทับชาลี  ศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 • รางวัล The best cocktail 2018 : นางสาวปัทราวดี สุวรรณรัตน์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 • รางวัล Creative Drink : นายธวัชชัย วงณะลา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัล The Rookie : นางสาวรชดา มาตย์วิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ นายจิรนนท์ ขวัญเมือง  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *