รางวัลการประกวดคำขวัญกิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบรางวัลประกวดคำขวัญกิจกรรมเลิก เพื่อ รักษ์ ให้กับนายทนุ ปะวะเท นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ ภายใต้คำขวัญ “อนาคตโลกจะสดใส ราชมงคลพระนครร่วมใจ รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม” นอกจากนี้นายธีรวัฒน์ ทวีศักดิ์ นางสาวพิชญา ประทุมทอง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และนายจิรวัฒน์ สิรกุล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลชมเชย ซึ่งกิจกรรมลดใช้โฟมและพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน โดยรณรงค์ให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้นำภาชนะมาใส่อาหาร ณ ศูนย์อาหาร ร้านขายเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสามารถรับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *